Connecting people & property, perfectly.

View any properties that contain the word(s) "{0}"

Szanowni Państwo,

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), przekazujemy nowe zasady przetwarzania Państwa danych osobowych.

1. Knight Frank spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-542), ul. Mokotowska 49 („Knight Frank”) jest administratorem Państwa danych osobowych.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane – w zależności od łączącej nas relacji – w celu wykonania łączącej nas umowy w związku ze świadczeniem usług doradztwa w zakresie nieruchomości, w tym wykonywania umów, ich przygotowania, tworzenia raportów, memorandów, operatów, ofert (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym z zakresu rachunkowości i podatków (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz w naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na prowadzeniu bieżącej komunikacji biznesowej, marketingu produktów i usług Knight Frank oraz w celu dochodzenia i obrony roszczeń Knight Frank (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f). W sytuacji, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać dane. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych będzie Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania zawartej przez Państwa z Knight Frank umowy o świadczenie usług oferowanych przez Knight Frank, w związku z którą Państwa dane osobowe są przetwarzane. Po upływie tych okresów Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia i obrony roszczeń - do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń, a dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich przepisach prawa. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej nam przez Państwa zgody będziemy przetwarzali dane osobowe przez czas niezbędny do celów, dla których dane pozyskaliśmy. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystywania przez nas danych przed jej cofnięciem). Dane wykorzystywane przez nas do prowadzenia komunikacji biznesowej na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu przetwarzamy przez czas niezbędny do utrzymywania relacji biznesowych, a w każdym razie nie dłużej niż do uzyskania przez nas wiedzy o tym, że dane nie są aktualne lub wyrazili Państwo sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w tym celu.

4. Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Knight Frank, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności przetwarzania tj.: podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i udostępniającym nam narzędzia informatyczne, kontrahentom w zakresie wynikającym z treści umów, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, podatkowe, rachunkowe, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w organizacji i przeprowadzaniu akcji marketingowych, a w określonych przypadkach także innym administratorom posiadającym własną podstawę prawną przetwarzania danych takim jak banki, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską oraz upoważnionym organom władzy publicznej.

5. Państwa dane nie będą, co do zasady, przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), ani do organizacji międzynarodowych. Przekazanie tych danych poza obszar EOG może jednak wyjątkowo nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania usługi na Państwa rzecz – wyłącznie w zakresie i na zasadach dozwolonych przez prawo. W takim przypadku Knight Frank podejmie działania wymagane do zapewnienia bezpiecznego przetwarzania danych przez podmioty z tych krajów zgodnie z przepisami prawa. Poza tym Knight Frank może przetwarzać Państwa dane z wykorzystaniem usługi „chmury”, co może oznaczać przekazywanie danych do Stanów Zjednoczonych. Bezpieczeństwo danych jest w tym przypadku zapewnione przez udział podmiotu świadczącego tę usługę w Programie Tarcza Prywatności UE-USA.

6. Wobec Państwa danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

7. Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych (tj. otrzymania informacji o przetwarzaniu przez nas danych oraz kopii danych) oraz prawo do sprostowania, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w prawnie uzasadnionych interesach Knight Frank.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza prawo.

9. Kontakt z Knight Frank we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Knight Frank możliwy jest drogą pisemną na adres: Mokotowska 49, 00-542 Warszawa lub poprzez adres e-mail: ochrona_danych@pl.knightfrank.com

Z poważaniem

Knight Frank sp. z o.o.
ul. Mokotowska 49
00-542 Warszawa

+48 22 596 50 50

www.knightfrank.com.pl